Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Bá Trung
Ngày sinh: 1976
Giới tính: Nam
Nơi sinh: TP. Đà Nẵng
Quê quán: TP. Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng KH, SĐH & HTQT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2011)
Lĩnh vực nghiên cứu: Cảm biến hoá, sinh học; Vật liệu nano ứng dụng trong y sinh; Hấp phụ và xúc tác; Dược
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hoá, trường Đại học Sư phạm
Điện thoại cơ quan:
E-mail: trunghieu.osaka@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-ba-trung

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 25-09-2023 đến nay: Giảng viên - Khoa Hoá, trường Đại học Sư phạm

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng chiến lược quảng bá trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng: Tầm nhìn đến năm 2025
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Bá Trung ,Lưu Trang , Mã số: T2015-03
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu hệ cảm biến quang học phát hiện nhanh Hg2+ trong mẫu nước
Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Trung , Thành viên: Trần Thị Ngọc Bích , Mã số: Đ2014-03-68
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu tích phân nghiên cứu phân tích DNA và kiểm nghiệm thực phẩm
Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Trung , Mã số: ĐN2012-03-31
[4] Cấp Bộ: Nghiên cứu tách Chitin- Chitosan từ vỏ tôm, nang mực và ứng dụng trong xử lý kim loại nặng trong nước
Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Trung , Thành viên: Nguyễn Bốn ,Trần Thị Ngọc Bích , Mã số: B2007-ĐN03-22
[5] Cấp Bộ: Nghiên cứu tách Chitin- Chitosan từ vỏ tôm, nang mực và ứng dụng trong xử lý kim loại nặng trong nước
Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Trung , Thành viên: Trần Thị Ngọc Bích , Mã số: B2007-ĐN03-22
[6] Cấp Bộ: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép của axit acrylic và dẫn xuất lên sợi xenlulozơ
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Thành viên: Nguyễn Bá Trung ,Phạm Văn Hai ,Giang Thị Kim Liên , Mã số: B2004 -16-29
[7] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu phân tích hàm lượng Cd trong một số mẫu thực phẩm
Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Trung , Mã số: T02-16-32
[8] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu hệ cảm biến quang học phát hiện nhanh Hg2+ trong mẫu nước
Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Trung , Mã số: Đ2014-03-68

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Khảo sát hàm lượng hydrotanxit Mg-Al được tích hợp trên nền γ-Al2O3 để chế tạo hệ xúc tác cho phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải bằng metanol
Tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC Xúc tác và hấp Phụ - Điểm : 1.00 Số: 4B Trang: 65-70 Năm: 2015
[2] Bài báo: CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐIỀU TRỊ BỎNG CỦA TỔ HỢP VẬT LIỆU AGNP - CURCUMIN - CHITOSAN HÒA TAN TRONG NƯỚC
Fabricating Silver nanoparticles – Curcumin – Water soluble chitosan composite and evaluating its capacity for burn treatment

Tác giả: Nguyễn Bá Trung, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) - 2015 Trang: 10 Năm: 2015
[3] Bài báo: Colorimetric based sensor for quick screening mercuric (II) ion in aqueous samples using surface plasmon resonance characteristic of silver nanoparticles.
Phân tích nhanh thủy ngân (II) trong mẫu nước bằng cảm biến màu dựa trên đặc tính cộng hưởng plasmon bề mặt của hạt nano bạc

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Conference proceeding of the 4th analytica Vietnam Conference 2015 Số: Trang: 19-25 Năm: 2015
[4] Bài báo: Tổng hợp vật liệu nano composite bạc nano - curcumin - agar và khảo sát tính năng kháng khuẩn của nó
Fabrication of silver nanoparticles–curcumin–agar nanocomposite film and its super antimicrobial activity

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: International Jounal of Nanotechnology Số: Trang: 380-390 Năm: 2015
[5] Bài báo: Tổng hợp, đặc trưng và đánh giá khả năng xúc tác của Mg-Al hydrotancite cho phản ứng este chéo hóa dầu jatropha bằng methanol
Tổng hợp, đặc trưng và đánh giá khả năng xúc tác của Mg-Al hydrotancite cho phản ứng este chéo hóa dầu jatropha bằng methanol

Tác giả: Ngô Minh Đức, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Số: 52 Trang: 93-98 Năm: 2015
[6] Bài báo: Tương tác giữa keo nano bạc với ion thuỷ ngân (II) và sự thay đổi tính chất cộng hưởng plasmon bề mặt của nó
Tương tác giữa keo nano bạc với ion thuỷ ngân (II) và sự thay đổi tính chất cộng hưởng plasmon bề mặt của nó

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 11 Trang: 134-138 Năm: 2015
[7] Bài báo: TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA Mg-Al HYDROTALCITE CHO PHẢN ỨNG ESTE CHÉO HÓA DẦU JATROPHA BẰNG METANOL
SYNTHESIZED, CHARACTERIZED AND EVALUATED THE CATALYTIC CAPABILITY OF Mg-Al HYDROTALCITE FOR TRANSESTERIFICATION OF JATROPHA OIL BY METHANOL

Tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Vietnam journal of chemistry Số: Trang: Năm: 2014
[8] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite từ collagen và nano vàng để ứng dụng trong y sinh.
Tác giả: Cộng Sự 1, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: Năm: 2014
[9] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác axit rắn La,Zn/Al2O3 để điều chế biodiesel từ mỡ bò đã qua sử dụng có chỉ số axit tự do cao
Tác giả: Ngô Minh Đức, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC phân tích Hóa, Lý và Sinh học Số: 3 Trang: 8-15 Năm: 2014
[10] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác lưỡng chức Axit - Bazơ K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- Mao Quản trung bình làm xúc tác cho phản ứng Este chéo hóa Triglyxerit bằng Ancol
FABRICATION OF ACID-BASE BASED BIFUCTIONAL MESOPOROUS CATALYST K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- FOR THE TRANSESTERIFICATION OF TRIGLYCERIDE WITH ALCOHOL

Tác giả: Ngô Minh Đức, Giang Thị Phương Ly, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Tạp chí Hóa học Số: 51 (6) Trang: 744 - 750 Năm: 2013
[11] Bài báo: TỔNG HỢP g-Al2O3 ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG NƯỚC
SYNTHESIS OF g-AL2O3 FOR ADSORPTION OF Pb2+ IN WATER

Tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC Xúc tác và hấp Phụ Số: 3 (2) Trang: 45- 48 Năm: 2013
[12] Bài báo: Phân tích xác định các phân tử sinh học dựa trên hiện tượng cộng hưởng Plasmon bề mặt của hạt Nano vàng tích hợp với thiết bị dòng
GOLD NANOPARTICLES BASED LOCALIZED SURFACE PLASMON RESONANCE IN COMBINATION WITH MICROFLUIDIC SYSTEM FOR BIOMOLECULE DETERMINATION

Tác giả: Nguyễn Bá Trung, Yuzuru Takamura Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2013
[13] Bài báo: Điều chế và khảo sát tính năng kháng khuẩn của màng AgNP-Chitosan
Điều chế và khảo sát tính năng kháng khuẩn của màng AgNP-Chitosan

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số: 51 (5B) Trang: 69-73 Năm: 2013
[14] Bài báo: Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại chì, nickel trong dung dịch bằng chitosan điều chế từ mai mực
Adsorption of lead and nickel ions in aqueous solutions by chitosan produced from cuttle bone

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8(49) Trang: 140-147 Năm: 2012
[15] Bài báo: Nghiên cứu phân tích DNA bằng kĩ thuật PCR kết hợp với đo điện hóa
A study on an electrochemical based deTection method for DNA amplification

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2012
[16] Bài báo: Phân tích, đánh giá hàm lượng chì và cadimi trong một số nguồn nước ngầm và nước mặt trên địa bàn Tp. Đà Nẵng.
Analysis and assessement of lead and cadmium content in the ground and surface water sources in Danang city.

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: 140-147 Năm: 2011
[17] Bài báo: Nghiên cứu vật liệu composit trên nền nhựa polyester gia cường bằng sợi đay
Study on unsaturated polyester resin matrix composites reinforced with alkali-treated Jute fibers.

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(10) Trang: 91-97 Năm: 2005
[18] Bài báo: Tính chất xúc tác của MCM-22 và ZSM-5 trong phản ứng ankyl hoá benzene bằng propene
The catalytic activity of MCM-22 and ZSM-5 for the alkylation reaction of bezene with propene

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị Khoa học và công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 3 Số: Trang: 497-502 Năm: 2005
Quốc tế
[1] Bài báo: w
Synthesized and evaluated the catalytic capability of Mg-Al hydrotalcite for transesterification of wasted cooking oil by methanol

Tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Journal “European Applied Sciences” Số: Trang: Năm: 2016
[2] Bài báo: ww
Synthesis of Mg-Al Hydrotalcite/γ-Al2O3 Catalyzing for Methyl ester Transesterification of Wasted Cooking Oil to Produce Biodiesel

Tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Journal “European Applied Sciences” Số: 8 Trang: 70-74 Năm: 2015
[3] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Axit rắn La,Zn/γ-Al2O3 để điều chế Biodiesel từ mỡ bò
FABRICATION OF SOLID ACID CATALYST La,Zn/γ-Al2O3 FOR THE PREPARATION OF BIODIESEL FROM BEEF TALLOW

Tác giả: Lưu Văn Bắc, Ngô Minh Đức, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: 2013 International symposium on Chemical Engineering ISCE2013 Số: ISCE2013 Trang: 278-282 Năm: 2013
[4] Bài báo: Cố định hạt nano vàng trên nền PDMS ứng dụng để phát triển cảm biến sinh học trên cơ sở hiệu ứng quang phổ plasmon bề mặt
Propitious immobilization of gold nano particle on PDMS substrate for local surface plasmon resonance based biosensor applications

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Japanese Journal applied physic Số: 51 - 037001 Trang: Năm: 2012
[5] Bài báo: Multi-chamber PCR chip with simple liquid introduction utilizing the gas permeability of polydimethylsiloxane
Multi-chamber PCR chip with simple liquid introduction utilizing the gas permeability of polydimethylsiloxane

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Sensors and Actuators B Số: 149 Trang: 284 -290 Năm: 2010
[6] Bài báo: Accurate and reliable multi chamber pcr chip with sample loading and primer mixing using vaccum jackets for n x m quantitative analysis
Accurate and reliable multi chamber pcr chip with sample loading and primer mixing using vaccum jackets for n x m quantitative analysis

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Proceeding of the 14th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS) Số: Trang: 1775-1777 Năm: 2010
[7] Bài báo: Microfluidic chip for Screening Organophosphate Pesticides based on Acetylcholinesterase Inhibition
Microfluidic chip for Screening Organophosphate Pesticides based on Acetylcholinesterase Inhibition

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: The 71st Autumn Meeting 2010 of the Japan Society of Applied Physics Số: Trang: Năm: 2010
[8] Bài báo: Reliable n x m PCR chip using vacuum jacket for fetal singe cell DNA diagnosis from maternal blood.
Reliable n x m PCR chip using vacuum jacket for fetal singe cell DNA diagnosis from maternal blood.

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: International symposium on Nano Technology 2010 Số: NT2010 Trang: Năm: 2010
[9] Bài báo: Công nghệ micro- nano trong nghiên cứu cảm biến sinh học và thiết bị sinh học
Micro-Nanotechnologies for biosensor and biodevice research

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2009 (IWAMN 2009) Số: Trang: Năm: 2009
[10] Bài báo: Multi-Chamber PCR Device for Accurate Clinical Diagnosis With Liquid introduction Utilizing PPDMS Gas Permeability.
Multi-Chamber PCR Device for Accurate Clinical Diagnosis With Liquid introduction Utilizing PPDMS Gas Permeability

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: 22nd international Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2009) Số: Trang: Năm: 2009
[11] Bài báo: Liquid introduction utilizing PDMS gas permeability for multi- chamber PCR fetal genetic diagnosis device
Liquid introduction utilizing PDMS gas permeability for multi- chamber PCR fetal genetic diagnosis device

Tác giả: Tamiya E., Nguyễn Bá Trung, Takamura Y. Tạp chí: The 56th Spring Meeting of The Japan Society of Applied Physics Số: Trang: Năm: 2009
[12] Bài báo: On-Chip Stationary Multi- Chamber PCR Device.
On-Chip Stationary Multi- Chamber PCR Device.

Tác giả: Nguyễn Bá Trung Tạp chí: ISMM 2009 & NT2009. Số: IS09 Trang: Năm: 2009