Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Duy Vinh
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-duy-vinh

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Hàm lượng Cadimi (Cd) và Chì (Pb) trong trầm tích và trong sinh vật (Vẹm xanh Perna viridis Linnaeus và Hàu Crassostrea gigas Thunberg) tại Vũng Thùng, Đà Nẵng
CONCENTRATIONOF CADMIUM (Cd) AND LEAD (Pb) IN SEDIMENTS AND ORGANISMS (GREEN MUSSEL Perna viridis Linnaeus AND OYSTER Crassostrea gigas Thunberg) AT VUNG THUNG, DANANG CITY

Tác giả: Trần Duy Vinh, Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh Tạp chí: Tạp chí KH&CN Biển Số: 1(t.13) Trang: 80-88 Năm: 2013
[2] Bài báo: Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city
Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city

Tác giả: Trần Duy Vinh, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh Tạp chí: Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội Số: 28, No. 3 Trang: 198-204 Năm: 2012
[3] Bài báo: Đánh giá hàm lượng cadmium (Cd) tích lũy trong trầm tích và một số loài hai mảnh vỏ tại Vũng Thùng
Assess levels of cadmium (Cd) accumulation in sediments and some bivalve species in Vung Thung

Tác giả: Trần Duy Vinh, Đàm Minh Anh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Tạp chí KHGD Số: 2(01) Trang: 27-32 Năm: 2012
[4] Bài báo: Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Da Nang city
Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh Tạp chí: Journal of Science, Earths Sciences Số: volume 28, No. 3 Trang: 198 - 204 Năm: 2012
[5] Tham luận: Những triển vọng ứng dụng cỏ Vetiver trong cải tạo đất ô nhiễm và phục hồi môi trường ở Việt Nam.
Perspectives of using vetiver grass to remediate contaminated soil and rehabilitate environment in Vietnam.

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh Tạp chí: Báo cáo hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III, Hà Nội Số: Trang: Năm: 2010
[6] Tham luận: Khả năng sử dụng cỏ vetiver để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng
Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh Tạp chí: Báo cáo hội nghị Công nghệ Sinh học Miền Trung – Tây nguyên Số: L?n th? II, Hu?, 10/20 Trang: Năm: 2010
[7] Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Phú Lộc, TP. Đà Nẵng
Assessment of the water quality river using bioindicator macro invertebrates

Tác giả: Ưng Văn Thạch, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Dương Công Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 2 (37) Trang: Năm: 2010
[8] Bài báo: Accumulation of mercury in sediment and bivalves from Cua Dai estuary, Hoi An city
Accumulation of mercury in sediment and bivalves from Cua Dai estuary, Hoi An city

Tác giả: Trần Duy Vinh, Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Lưu Đức Hải Tạp chí: VNU Journal of Science, Earth Sciences Số: Volume 26, No. 1 Trang: 48-54 Năm: 2010
[9] Tham luận: Khả năng sử dụng cỏ vetiver để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Võ Văn Minh Tạp chí: Báo cáo hội nghị Công nghệ Sinh học Miền Trung – Tây nguyên lần thứ II, Huế Số: Trang: Năm: 2010
Quốc tế
[1] Bài báo: Earthworm as bioindicators for testing availability of heavy metal (Cd, Pb and Cu) in soil: A case study in Danang city, Viet Nam
Earthworm as bioindicators for testing availability of heavy metal (Cd, Pb and Cu) in soil: A case study in Danang city, Viet Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Ngô Ngọc Dung, Phạm Thị Hồng Hà, Lê Tiến Hữu, Võ Văn Minh, Trần Duy Vinh Tạp chí: The 7th Vietnamese - Janpanese Students's Scientific exchange meeting "Shaping and Potentials" Proceding Số: Trang: 51-52 Năm: 2014
[2] Tham luận: Use of BMWPVIET and ASPT indices as bioindicators for testing water quality of rivers in Danang city
Use of BMWPVIET and ASPT indices as bioindicators for testing water quality of rivers in Danang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Kiều Thị Kính, Phan Thị Hiền Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOSCIENCES AND BIOELECTRONICS, DANANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THE UNIVERSITY OF DANANG Số: ICBSBE 2012 Trang: 88-93 Năm: 2012