Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Việt Anh
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2017)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Viện CNTT
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Một phương pháp hiệu quả phát hiện chủ đề nóng từ các bài báo khoa học
Một phương pháp hiệu quả phát hiện chủ đề nóng từ các bài báo khoa học

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Việt Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: KYHT Quốc gia 'Các vấn đề chọn lọc trong Công nghệ thông tin và Truyền thông' Số: 2019 Trang: Năm: 2019
[2] Bài báo: Một phương pháp xác định mức độ lan truyền của thương hiệu trên mạng xã hội Facebook
A method of determining the spreading level of the brand on Facebook

Tác giả: Vũ Thị Vũ Thị Nhạn, Nguyễn Việt Anh, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Huy Đức Tạp chí: KY HTKH Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc trong công nghệ thông tin và truyền thông Số: XX-2017 Trang: 167-173 Năm: 2017
Quốc tế
[1] Bài báo: A solution for synchronous incremental maintenance of materialized views based on sql recursive query
A solution for synchronous incremental maintenance of materialized views based on sql recursive query

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Đặng Thanh Hào, Phạm Dương Thu Hằng, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Nguyễn Việt Anh Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: 5/2 (101) Trang: 6-17 Năm: 2019
[2] Bài báo: A method for determining information diffusion cascades on social networks
A method for determining information diffusion cascades on social networks

Tác giả: Nguyễn Việt Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: Vol 6 N2 (96) Trang: 61-69 Năm: 2018