THÔNG BÁO SỐ 2 V/v Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc HÓA – HÓA DƯỢC PHẨM VIỆT NAM – TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG

HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
___________________________________________
                                                                     
                                                                          Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2012
 
THÔNG BÁO SỐ 2 
V/v Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc
 
HÓA – HÓA DƯỢC PHẨM VIỆT NAM – TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG

 
Kính gửi: Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu 
          
Trong Thông báo lần trước, tại mục:
 4.2. Nộp lệ phí tham dự và phí đăng bài  
     - Phí tham dự Hội nghị cho mỗi cá nhân là 300 ngàn đồng/người.
     - Phí đăng 01 bài báo khoa học ở Tạp chí Hóa học là 1 triệu đồng/ bài. Những bài không đạt yêu cầu thẩm định của Ban Biên tập Tạp chí Hóa học chỉ được nhận lại một phần kinh phí phản biện.
     - Phí đăng 01 bài báo tham luận ở Kỷ yếu Hội thảo là 300 ngàn đồng/bài.
     Lệ phí đăng kí tham dự Hội thảo, phí đăng bài báo cho Tạp chí và Kỷ yếu chuyển khoản vào tài khoản: Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN; số tài khoản:2002.311.09.0024; Ngân hàng: Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng.
           
Nay sau khi dự toán thu chi của Hội thảo và khả năng vận động tài trợ, Ban tổ chức có sự điều chỉnh:
      - Phí đăng 01 bài báo khoa học ở Tạp chí Hóa học là 
700 ngàn đồng/ bài (thay cho 1 triệu đồng/ bài như đã thông báo trước đây).  Những bài không đạt yêu cầu thẩm định của Ban Biên tập Tạp chí Hóa học chỉ được nhận lại một phần kinh phí phản biện.
     Các khoản lệ phí khác vẫn giữ nguyên theo thông báo cũ.
 
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO