BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011

T

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011
  • PGS.TS.NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH (Trường ĐH Sư Phạm-ĐH Đà Nẵng)
  • TS. TRỊNH TRƯỜNG GIANG (Trường Đại học Nông Lâm TPHCM)
  • PGS.TS LÊ QUANG SƠN (Trường ĐH Sư Phạm-ĐH Đà Nẵng)
  • PGS.TS LƯU TRANG (Trường ĐH Sư Phạm-ĐH Đà Nẵng)
  • TS. TRƯƠNG PHƯỚC MINH (Trường Đại học Sư Phạm-ĐH Đà Nẵng)
  • PGS.TS. NGUYỄN KIM LỢI (Trường Đại học Nông Lâm TPHCM)
 
Và đại diện của các Trường, Viện nghiên cứu, đơn vị tài trợ:
 
Trường Đại học Sư Phạm-ĐH Đà Nẵng, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM, Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Bền vững Huế, Đại học Sài Gòn, Đại học Cần Thơ, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Đại học An Giang, Đại học Quảng Bình, Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Quảng Nam, Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Bách Khoa TP.HCM, ESRI-Vietnam, Công ty VIDAGIS, Công ty Cổ Phần Thiết bị Thắng Lợi, Công ty Spatial Decisions Hanoi, Viet An Environment Technology Co.Ltd., GTO-Software, Công ty máy tính Long Vũ, Geo -Viet.
 
Ban Biên tâp Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn Quốc 2010
 
1. PGS. TS. Nguyễn Kim Lợi (Trường Đại học Nông Lâm TPHCM)
2. TS. Trương Phước Minh (Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng)
3. TS. Nguyễn Hiếu Trung (Trường Đại học Cần Thơ)
4. PGS. TS. Võ Quang Minh (Trường Đại học Cần Thơ)
5. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch (Trường Đại học Khoa học Tư nhiên Hà Nội)
6. TS. Lê Cảnh Định (Phân Viện Quy Hoạch Khảo Sát Thiết Kế Nông nghiệp Miền Nam)
7. ThS. Nguyễn Quang Tuấn (Trường Đại học Khoa học Huế)
 
Hội đồng Khoa học Hội thảo Ứng dụng GIS toàn Quốc 2010
 
1. PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi (Trường Đại học Nông Lâm TPHCM)
2. TS. Trương Phước Minh (Trường Đai học Sư phạm Đà Nẵng)
3. TS. Hồ Đình Duẫn (Viện Tài nguyên Môi trường và PTBV tại Huế)
4. ThS. Nguyễn Quang Tuấn (Trường Đại Khoa học Huế)
5. TS. Phạm Nguyễn Kim Tuyến (Trường Đại học Sài Gòn)
6. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch (Trường Đại học Khoa học Tư nhiên Hà Nội)
7. PGS.TS. Trần Vĩnh Phước (Trường Đại học CNTT TPHCM)
8. PGS.TS. Võ Quang Minh (Trường Đại học Cần Thơ)
9. PGS.TS. Lê Văn Trung (Khu Công nghệ Phần Mềm-Đại học Quốc Gia TPHCM)
10. TS. Nguyễn Hiếu Trung (Trường Đại học Cần Thơ)
11. TS. Lâm Đạo Nguyên (Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM)
12. TS. Lê Trung Chơn (Trường Đại học Bách Khoa TPHCM)
13. PGS.TS. Bùi Tá Long (Viện Tài Nguyên – Môi Trường TPHCM)
 
Ban Thư ký Hội thảo Ứng dụng GIS toàn Quốc 2010
 
1. Th.S Nguyễn Thị Diệu (Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN)
2. Th.S Trần Thị Ân(Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN)
3. KS. Nguyễn Duy Liêm (Trường Đại học Nông Lâm TPHCM)