Thông báo số 3 Về Chương trình hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo”

ChiTietChuongTrinhHoiThao.pdf

Thông báo Chương trình hội thảo và Thứ tự các báo cáo trong hội thảo

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo”. Xem chi tiết chương trình và thứ tự báo cáo tại các tiểu ban tại địa chỉ http://conf.ued.udn.vn/ct/14/lich-chuong-trinh hoặc tải về tệp đính kèm.

Trân trọng!