Thông báo số 1: Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ hai, tháng 5 - 2016

HOI NGHI KHOA HOC TOAN QUOC.pdf

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………

     Ngành Sinh học trên thế giới những năm gần đây đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nghiên cứu và đào tạo ngành Sinh học ở Việt Nam luônđược đổi mới để đáp ứng nhu cầu xã hội và từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Trên cơ sở thành công của Hội nghị Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào tháng 12/2012, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự:

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC

VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở VIỆT NAM

LẦN THỨ HAI

1.   Đơn vị tổ chức

-    Đơn vị đăng cai tổ chức: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

-    Đơn vị phối hợp tổ chức: Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Hội Sinh thái học Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Quảng Nam.

2.   Thành phần tham dự: Các nhà khoa học, giáo dục, quản lý trong và ngoài nước liên quan đến nghiên cứu và giảng dạy sinh học.

3.   Thời gian và địa điểm

-    Thời gian hội nghị:       Dự kiến vào ngày 20/05/2016

-    Địa điểm:           Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

                                                Số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

4.   Ngôn ngữ và chủ đề hội nghị

-    Ngôn ngữ hội nghị: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức; khách quốc tế sử dụng tiếng Anh

-    Chủ đề hội nghị:

+ Sinh học cơ bản

+ Sinh học ứng dụng

+ Giảng dạy sinh học

5.   Mẫu đăng ký tham gia hội nghị: (hạn đăng ký đến hết ngày 30/12/2015)

Họ và tên:

Cơ quan (tiếng Việt, tiếng Anh):

Chức danh/học hàm/học vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                              E-mail:

Đăng ký (x): Tham dự hội nghị…… Viết bài để đăng trong Kỷ yếu Hội nghị ….. Trình bày báo cáo tại Hội nghị…… Có poster giới thiệu đơn vị tại Hội nghị.

6.   Về báo cáo khoa học đăng ký trong kỷ yếu hội nghị:

-    Yêu cầu:

+ Kết quả nghiên cứu chưa được công bố trong bất kỳ ấn phẩm nào.

+ Bài viết gồm các phần: Tiêu đề; tác giả; cơ quan; tóm tắt tiếng Việt, từ khóa; Đặt vấn đề; I. Phương pháp nghiên cứu; II. Kết quả nghiên cứu và thảo luận; Kết luận; Tài liệu tham khảo; Tiêu đề tiếng Anh; Tác giả; Cơ quan; Tóm tắt bằng tiếng Anh, từ khóa. Đối với bài viết toàn văn bằng tiếng Anh thì phần cuối có tiêu đề và tóm tắt bằng tiếng Việt.

  - Hướng dẫn định dạng và trình bày bản báo cáo: Bài báo được viết không quá 8 trang A4, được định dạng như sau: lề trái: 3 cm, lề phải: 3 cm, lề trên: 4 cm, lề dưới: 4 cm; font chữ Time New Roman (Unicode), cỡ chữ 12, cách dòng: single; paragraph: 6 pt; tiêu đề bảng, hình: đặt trên bảng và đặt dưới hình, căn giữa; tài liệu tham khảo cần chọn lọc và trình bày như trong Tạp chí Sinh học.

-    Nộp báo cáo: qua e-mail và 1 bản in.

-    Thời hạn cuối cùng nộp bài: 30/02/2016

7.   Địa chỉ liên hệ:

-     Thông tin của Hội nghị:http://conf.ued.udn.vn

-    TS. Võ Châu Tuấn, Trưởng Khoa Sinh - Môi trường, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

ĐTDĐ: 0905.205.409.   E-mail: vochautuan@gmail.com; c/c: sonnlh@hnue.edu.vn

Lưu ý:

  1. Ban tổ chức dự kiến hoàn thành việc in Kỷ yếu Hội nghị trước ngày khai mạc Hội nghị. Vì vậy các tác giả gửi bài đúng thời hạn để Ban tổ chức kịp gửi phản biện và biên tập, in ấn đúng tiến độ. Bài không được đăng không trả lại.
  2. Mỗi người được đứng đầu danh sách tác giả không quá 2 bài.

 

 

T/M. BAN TỔ CHỨC

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh