Kế hoạch Tổ chức Diễn đàn Vật lý: “Khoa học vật liệu: lý thuyết và thực nghiệm” lần thứ nhất năm 2015

Ke hoach.pdf

KẾ HOẠCH

Tổ chức Diễn đàn Vật lý:

“Khoa học vật liệu: lý thuyết và thực nghiệm” lần thứ nhất năm 2015             

-------------------------------------------------------------------------------

Thực hiện Quyết định số 380/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về “Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020”, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề: “Khoa học vật liệu: lý thuyết và thực nghiệm” lần thứ nhất năm 2015.

1. Mục đích của Diễn đàn:

Diễn đàn là nơi trao đổi, thảo luận giữa các nhà khoa học trong trường Đại học Sư phạm, các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng về các hướng nghiên cứu vật lý lý thuyết và ứng dụng; trên cơ sở đó, kết nối các nhà khoa học trong và ngoài đại học Đà Nẵng để thực hiện các nhiệm vụ Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 của Thủ tướng chính phủ.

2. Các chủ đề của Diễn đàn:

Diễn đàn tập trung vào các vấn đề sau:

-   Vật lý bán dẫn -  điện môi

-   Vật liệu từ và siêu dẫn

-   Vật liệu – linh kiện bán dẫn – điện môi

-   Graphene và các cấu trúc tương đương

-   Quang lượng tử và thông tin lượng tử

-   Vật lý trong các hệ bán dẫn thấp chiều

-   Vật lý hạt cơ bản và nguyên tử, hạt nhân

-   Vật liệu nano và ứng dụng

3. Thành phần tham dự:

- Các đại biểu khách mời.

- Cán bộ giảng viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN, các nhà giáo, nhà khoa học của các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

4. Đơn vị chịu trách nhiệm hợp tổ chức

Phụ trách tổ chức: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế     

Phụ trách chuyên môn: Khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: ngày 14-15 tháng 11 năm 2015.

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

  Số 459 – Đường Tôn Đức Thắng – Quận Liên Chiểu - Tp Đà Nẵng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Diễn đàn Vật lý, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện để tổ chức Diễn đàn thành công./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. LÊ QUANG SƠN