Thông báo số 2: Thư mời viết bài tham gia Hội thảo Hội thảo cấp quốc gia: Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa

TB so2_k van.pdf

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã ra Thông báo số 1 ngày 30 tháng 6 năm 2016 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa. Đến nay, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được bài viết của các tác giả gửi tham dự hội thảo. Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ và gửi bài của các tác giả. Để hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức rất mong tiếp tục nhận được bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lí; học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

THÔNG BÁO SỐ 2

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO CẤP QUỐC GIA

VĂN HỌC VIỆT NAM TRONG XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA

 

Kính gửi:…………………………………………………………….........

 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã ra Thông báo số 1 ngày 30 tháng 6 năm 2016 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa. Đến nay, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được bài viết của các tác giả gửi tham dự hội thảo. Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ và gửi bài của các tác giả. Để hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức rất mong tiếp tục nhận được bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lí; học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

1.  Mục đích hội thảo

- Nhìn nhận thực tế ảnh hưởng của xu hướng toàn cầu hóa đối với thực tiễn nghiên cứu văn học Việt Nam từ bình diện nhận thức luận cũng như phương hướng vận dụng;

- Đặt ra những nhận định mới/ đánh giá lại những vấn đề về lịch sử văn học Việt Nam, phê bình các hiện tượng văn học Việt Nam;

- Nhận thức tầm mức ảnh hưởng của các lĩnh vực tác động sâu sắc tới sự phát triển văn học Việt Nam trong lịch sử từ nhu cầu nhận thức mới đối với hiện tượng văn học cổ đến nay trên các phương diện như cận văn học, cái trung gian trong văn học;

- Dự báo khả năng, xu hướng nghiên cứu, đánh giá mới về văn học Việt Nam.

2. Nội dung

Hội thảo Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa tập trung vào những chủ đề sau:

2.1. Đánh giá/ dự báo tầm mức ảnh hưởng, tác động trước những vấn đề đặt ra về mặt nhận thức luận của xu hướng toàn cầu hóa đối với đời sống nội tại văn học Việt Nam thế kỉ XXI;

2.2. Vận dụng lí thuyết, phương pháp mới vào nghiên cứu các hiện tượng, các lĩnh vực của văn học Việt Nam từ văn học tiền hiện đại đến văn học hậu hiện đại; 

2.3. Nhận thức, đánh giá các vấn đề về cái trung gian, môi giới, cận văn học của văn học Việt Nam trong lịch sử;

2.4. Cách nhìn về hiện tượng văn học mạng, văn học hải ngoại.

3. Thành phần tham dự

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lí; học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời hạn gửi toàn văn (kèm theo tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh): 30/10/2016

- Thời gian tổ chức Hội thảo: dự kiến ngày 17/12/2016

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

                     459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

5. Thể lệ gửi bài và quy cách văn bản

- Bài viết được viết bằng tiếng Việt, chưa từng được công bố trên bất kì ấn phẩm nào khác.

- Bài viết sử dụng font Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 12; khổ giấy A4; canh lề tự động; cách dòng đơn; dài tối đa 15 trang; chú thích đặt ở cuối trang theo chế độ footnote tự động; tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài viết.

- Cuối bài viết có thông tin: Họ và tên tác giả (học hàm, học vị), đơn vị công tác, email, số điện thoại.

6. Địa chỉ gửi bài

Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; ĐT: 05113 733328

Email: hoithaonguvanspdn@gmail.com

Thông tin Hội thảo sẽ được đăng tải trên website: nguvan.ued.udn.vn.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia của quý vị.

                                                            TM. BAN TỔ CHỨC

                                                            TRƯỞNG BAN 

                                                         (Đã ký)

                                                              PGS.TS. LÊ QUANG SƠN