FAIR'2017 DOI

 

Kể từ năm 2014 (FAIR'7), những bài được đăng trong Kỷ yếu đã có chỉ số DOI (Digital Object Identifier) theo chuẩn mục quốc tế. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi mới tổ chức để đưa dần lên website của International DOI Foundation (IDF).

Hiện nay những bài của FAIR'8 (2015) này có thể tìm thấy ở https://www.doi.orgBan xuất bản của FAIR đang phối hợp với Tạp chí Tin học và Điều khiển (của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để đưa dần những bài của FAIR'7 (2014) và FAIR'9 (2016)

Cách thức tìm kiếm như sau. Chẳng hạn, với bài

Nguyen Duy Tan, Nguyen Dinh Viet - CAEER: Channel assignment and energy-efficient routing protocol in cognitive radio Adhoc network, Proceeding of The 8th National Conference on Fundamental and Applied IT Research – FAIR'8, Hanoi, 09-10/7/2015, ISBN: 978-604-913-397-8, Natural Science and Technology Publishing House, DOI:10.15625/vap.2015.000138.

Chúng ta đưa 10.15625/vap.2015.000139 vào textbox phía bên phải của https://www.doi.org sau đó nhấn nút SUBMIT sẽ có toàn văn của bài này.