[FAIR'10] V/v Chọn bài xuất sắc và in kỷ yếu, tạp chí THĐK

Hội nghị FAIR lần thứ IX tổ chức vào năm 2016 tại Cần Thơ đã đưa ra giải thưởng; đó là:

  • Bài báo xuất sắc nhất
  • Nghiên cứu viên trẻ xuất sắc nhất

Tuy nhiên, năm 2016 hội đồng đánh giá vẫn không chọn được bài theo mong muốn.

Hội nghị FAIR lần thứ X này vẫn tiếp tục duy trì hoạt động nêu trên để chọn ra bài báo xuất sắc nhất và tác giả chính là người trẻ có bài viết xuất sắc nhất.

Ngoài ra, kể từ FAIR lần này, Ban Chỉ đạo cũng đã quyết định ngoài việc in kỷ yếu từ những bài đã được trình bày trong Hội nghị như FAIR lần thứ IX; còn chọn ra thêm một số bài có chất lượng để đăng trong số thường kỳ của Tạp chí Tin học và Điều khiển học dành cho FAIR.

Tạp chí Tin học và Điều khiển học (http://vjs.ac.vn/index.php/jcc) là một tạp chí chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, xuất bản thường kỳ một năm 4 số bằng tiếng Anh. Vì thế,  bài được chọn đăng sẽ phải được viết bằng tiếng Anh..

Để  hướng tới 2 việc nêu trên, kính đề nghị quý tác giả chuẩn bị bài viết có chất lượng và tuân thủ theo một số quy định sau:

  • Tác giả chính của bài viết là tác giả đầu tiên
  • Nếu bài viết được tài trợ bởi một dự án/đề tài nào đó; cần phải nêu rõ tên hoặc mã số của dự án/đề tài đó.
  • Những bài viết được trình bày sẽ có chỉ số DOI và đăng trên trang web của hệ thống này (https://www.doi.org), nên tất cả các bài viết đều phải có tóm tắt bằng tiếng Anh.