DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC, BAN NỘI DUNG, BAN THƯ KÝ HỘI THẢO

BTC.pdf

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

GIẢNG DẠY VẬT LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV – NĂM 2018

(Ngày 26-27/5/2018)

TT Họ và tên Đơn vị Vai trò
1 PGS.TS. Lưu Trang, Hiệu Trưởng Trường ĐHSP, ĐHĐN Trưởng ban
2

PGS.TSKH. Nguyễn Thế Khôi,

Chủ tịch Hội Giảng dạy Vật lí
Hội Giảng dạy Vật lí Phó ban
3

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành,

Phó Vụ trưởng Vụ Trung học – Bộ GD& ĐT

Bộ Giáo dục & Đào tạo Ủy viên
4 PGS.TS. Võ Văn Minh, P. Hiệu trưởng Trường ĐHSP, ĐHĐN Ủy viên
5

Nhà giáo Phạm Đình Thiết,

Phó chủ tịch Hội Giảng dạy Vật lí
Hội Giảng dạy Vật lí Ủy viên
6 GS.TS. Nguyễn Văn Minh  Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
7 PGS.TS. Nguyễn Quang Huy Trường ĐHSP Hà Nội 2 Ủy viên
8 GS.TS. Đinh Xuân Khoa Trường đại học Vinh Ủy viên
9 GS.TS. Phạm Hồng Quang Trường ĐHSP Thái Nguyên Ủy viên
10 TS. Lê Anh Phương Trường ĐHSP Huế Ủy viên
11 PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ Trường đại học Quy Nhơn Ủy viên
12 TS. Nguyễn Thị Minh Hồng Trường ĐHSP TP. HCM Ủy viên
13 GS. TS. Bạch Thành Công Đại học Quốc gia Hà Nội Ủy viên
14 PGS.TS. Phó Thị Nguyệt Hằng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội  Ủy viên
15

TS. Phạm Quý Mười,

Trưởng phòng KH&HTQT
Trường ĐHSP, ĐHĐN Ủy viên
16

TS. Nguyễn Văn Hiếu,

Trưởng Khoa Vật lí
Trường ĐHSP, ĐHĐN Ủy viên

DANH SÁCH BAN NỘI DUNG HỘI THẢO

GIẢNG DẠY VẬT LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV – NĂM 2018

(Ngày 26-27/5/2018)

TT Họ và tên Đơn vị Vai trò
1

PGS.TS. Phạm Xuân Quế,

Thư kí Hội Giảng dạy Vật lí
Trường ĐHSP Hà Nội Trưởng ban
2 GS.TS. Đỗ Hương Trà Trường ĐHSP Hà Nội Phó ban
3 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hưng Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
4 PGS.TS. Nguyễn Văn Biên Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
5 PGS.TS. Tạ Tri Phương Trường ĐHSP Hà Nội 2 Ủy viên
6 PGS.TS. Lê Văn Giáo Trường ĐHSP Huế Ủy viên
7 TS. Nguyễn Mạnh Hùng Trường ĐHSP TP. HCM Ủy viên
8 PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Trường ĐHSP, ĐHĐN Ủy viên
9 TS. Phùng Việt Hải Trường ĐHSP, ĐHĐN Ủy viên
10 TS. Lê Thanh Huy Trường ĐHSP, ĐHĐN Ủy viên
11 PGS.TS. Phạm Thị Phú Trường Đại học Vinh Ủy viên
12 PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phương Trường Đại học Quy Nhơn Ủy viên
13 TS. Cao Tiến Khoa Trường  ĐHSP Thái Nguyên Ủy viên
14 TS. Phạm Kim Chung

Trường ĐH Giáo dục –

ĐHQG Hà Nội.
Ủy viên
15 TS. Nguyễn Thanh Hải

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

– Quảng Ngãi

Ủy viên
16 TS. Phạm Tấn Ngọc Thụy Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng Ủy viên

DANH SÁCHBAN THƯ KÝ HỘI THẢO

GIẢNG DẠY VẬT LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV – NĂM 2018

(Ngày 26-27/5/2018)

TT Họ và tên Đơn vị Vai trò
1 TS. Phùng Việt Hải Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Trưởng ban
2 TS. Nguyễn Quý Tuấn Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Phó ban
3 TS. Nguyễn Thị Xuân Hoài Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Ủy viên
4 thS. Nguyễn Thị Hương Xuân Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Ủy viên
5 Phan Trương Hoàng My Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Ủy viên
6 Nguyễn Thị Thu An Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Ủy viên