Thể lệ gửi bài toàn văn Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X

Thể lệ gửi bài toàn văn Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X

 
Kính gửi các nhà Địa lý, các nhà khoa học !
 

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X sẽ được tổ chức tại Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng vào ngày 21 và 22 tháng 4 năm 2018
Chủ đề của Hội nghị: Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững
Kính đề nghị các nhà Địa lý, nhà khoa học quan tâm đăng ký và gửi bài toàn văn theo mẫu (download theo link)

Trân trọng cảm ơn!