Thông báo: Về việc nhận bài toàn văn hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ X

Hiện nay, ban tổ chức đã nhận được một số bài toàn văn của hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X. Thay mặt BTC, chúng tôi rất cảm ơn những bài gửi của các tác giả. Tuy nhiên, do số lượng bài gửi nhiều, để tránh việc thất lạc và thuận tiện cho việc thống kê, biên tập. BTC kính đề nghị các tác giả gửi bài thông qua tiện ích GỬI BÀI HỘI NGHỊ và theo đúng mẫu định dạng bài báo toàn văn của hội nghị. Trân trọng cảm ơn các tác giả.

Hiện nay, ban tổ chức đã nhận được một số bài toàn văn của hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X. Thay mặt BTC, chúng tôi rất cảm ơn những bài gửi của các tác giả. Tuy nhiên, do số lượng bài gửi nhiều, để tránh việc thất lạc và thuận tiện cho việc thống kê, biên tập. BTC kính đề nghị các tác giả gửi bài thông qua tiện ích GỬI BÀI HỘI NGHỊ và theo đúng mẫu định dạng bài báo toàn văn của hội nghị.
Trân trọng cảm ơn các tác giả.