Danh sách tác giả gửi toàn văn - Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ X

CAC BAI BAO HOI NGHI X_FINAL_30-3-2018.pdf

Danh sách tác giả gửi toàn văn - Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ X

Ban tổ chức Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ X tại Đà Nẵng xin gửi đến quý vị bản thống kê danh sách tác giả gửi toàn văn.

Chi tiết xin xem ở tệp đính kèm./.