Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị “Giảng dạy Vật lý toàn quốc lần thứ IV – năm 2018”

QUYET DINH BTC.pdf

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo “Giảng dạy Vật lý toàn quốc lần thứ IV – năm 2018”

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Giảng dạy Vật lý toàn quốc lần thứ IV – năm 2018”

TT Họ và Tên Đơn vị

Chức danh 

tại Hội thảo

1 PGS.TS. Lưu Trang Hiệu trưởng Trưởng ban
2 PGS. TSKH. Nguyễn Thế Khôi Chủ tịch Hội giảng dạy Vật lý Đồng Trưởng ban
3 PGS.TS. Võ Văn Minh Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban TT
4 PGS.TS. Lê Quang Sơn Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban
5 PGS.TS. Trần Xuân Bách Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban
6 TS. Phạm Quý Mười Trưởng phòng KH&HTQT Ủy viên TT
7 PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu Trưởng Khoa Vật lý Ủy viên TT
8 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Trưởng phòng TC-HC Ủy viên
9 ThS. Nguyễn Văn Khánh Trưởng phòng CSVC Ủy viên
10 ThS. Nguyễn Vinh San Trưởng phòng CTSV Ủy viên
11 CN. Nguyễn Thị Hồng Thanh Trưởng phòng KH-TC Ủy viên
12 ThS. Trương Trung Phương Đoàn Thanh niên Ủy viên
13 CN. Phan Trương Hoàng My Phòng KH&HTQT Ủy viên Thư ký

Danh sách trên có 13 người./