Quyết định về việc thành lập Ban nội dung Hội nghị “Giảng dạy Vật lý toàn quốc lần thứ IV – năm 2018”

QUYET DINH BND.pdf

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban nội dung Hội nghị “Giảng dạy Vật lý toàn quốc lần thứ IV – năm 2018”

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban nội dung Hội nghị

“Giảng dạy Vật lý toàn quốc lần thứ IV – năm 2018” 

TT Họ tên Đơn vị

Chức danh

tại Hội nghị

1 PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu Trưởng Khoa Vật lý, trường ĐHSP - ĐHĐN Trưởng ban
2 TS. Phùng Việt Hải Phó Trưởng K. Vật lý, trường ĐHSP - ĐHĐN Phó Trưởng ban
3 PGS. TS. Phạm Xuân Quế Hội Giảng dạy Vật lý  Ủy viên
4 GS. TS Đỗ Hương Trà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  Ủy viên
5 TS. Lê Thanh Huy Khoa Vật lý, trường ĐHSP - ĐHĐN Ủy viên
6 ThS. Nguyễn Thị Thu An P. KH&HTQT, trường ĐHSP - ĐHĐN Ủy viên

Danh sách trên có 6 người