Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đinh Thị Phượng
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định
Quê quán: Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định
Dân tộc: kinh 
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Giáo dục chính trị , Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2007
Đơn vị công tác: Khoa GDCT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: giảng viên 
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học; Phương pháp giảng dạy Chính trị, Triết học
Chuyên ngành giảng dạy: Triết học; Phương pháp giảng dạy
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dtphuong@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dinh-thi-phuong

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2003 đến Năm 2007: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Giáo dục chính trị ; Chuyên ngành - Giáo dục chính trị Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Triết học ; Chuyên ngành - Triết học Tại Viện Triết học Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2012 đến Năm 2016: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Triết học; Chuyên ngành - Triết học chủ nghĩa Mác Tại Đại học Liêu Ninh , China

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-11-2007 đến nay: Giảng viên - Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
THE ROLE OF MARXIST - LENINIST PHILOSOPHY IN VIETNAM INNOVATION

Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 49 Năm: 2019
[2] Bài báo: Thế giới quan huyền thoại của người Việt cổ
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 2 Trang: 41-44 Năm: 2019
[3] Bài báo: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tác giả: Đinh Thị Phượng, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: KY Hội thảo Khoc học "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh" Số: Trang: 118-124 Năm: 2019
[4] Tham luận: phương pháp động não trong dạy học môn giáo dục kinh tế và pháp luật sau năm 2020
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: HTKH Quốc Gia " Đổi mới đào tạo giáo viên giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới" Số: Trang: 377-383 Năm: 2018
[5] Bài báo: Một số vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân của tỉnh Đăk Lăk đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Tác giả: Đinh Thị Phượng, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 25 (04)/ 2017 Trang: 94-98 Năm: 2018
[6] Bài báo: một số vấn đề triết học chính trị trong "tinh thần pháp luật" của Montesquieu
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: triết học pháp từ cội nguồn đến hiện đại Số: Trang: 149-156 Năm: 2018
[7] Bài báo: Một số vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân của tỉnh ĐăkLăk đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Tác giả: Đinh Thị Phượng, Vương Thị Bích Thủy Vương Thị Bích Thủy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Số: 25(04)/2017 Trang: 94-98 Năm: 2018
[8] Bài báo: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA TỈNH ĐĂK LĂK ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
SOME ISSUES RAISED IN REFRESHER TRAINING FOR CIVIC EDUCATION TEACHERS IN DAK LAK TO MEET THE REQUIREMENTS OF GENERAL EDUCATION RENOVATION

Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ, Đinh Thị Phượng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 94 Năm: 2017
[9] Bài báo: Kinh nghiệm xây dựng chương trình Chính trị tư tưởng ở Trung học phổ thông của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam,
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: TC khoa học quản lý giáo dục Số: 03(15)/2017 Trang: 65-71 Năm: 2017
[10] Bài báo: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học và một số vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân hiện nay
Tác giả: Đinh Thị Phượng, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: HTKH Khoa Giáo dục Chính trị Số: (1)/2017 Trang: 125-130 Năm: 2017
[11] Bài báo: Vận dụng ca dao, tục ngữ trong giảng dạy giáo dục công dân lớp 10,
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: HTKH Khoa Giáo dục Chính trị Số: Trang: 81-88 Năm: 2017
[12] Bài báo: Tích hợp liên môn trong giảng dạy giáo dục công dân lớp 11
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: HTKH Khoa Giáo dục Chính trị Số: Trang: 89-95 Năm: 2017
[13] Bài báo: Những tương đồng và khác biệt trong chương trình chính trị tư tưởng và giáo dục công dân ở trung học phổ thông của Trung – Việt,
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: HTKH Khoa Giáo dục chính trị Số: Trang: 67-73 Năm: 2017
[14] Bài báo: Vận dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy giáo dục công dân ở trung học phổ thông
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: HTKH Khoa Giáo dục Chính trị Số: Trang: 74-80 Năm: 2017
[15] Bài báo: Kinh nghiệm xây dựng chương trình Chính trị tư tưởng ở Trung học phổ thông của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam,
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: Hội thảo Khoa học quốc tế Xu hướng phát triển giáo dục trong thế giới toàn cầu hóa Số: Trang: 265-271 Năm: 2017
[16] Bài báo: BÍ MẬT ĐẰNG SAU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRUNG QUỐC: SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA KHUNG MẪU HỆ TƯ TƯỞNG
Secrets behind China’s economic growth: changes in ideological paradigms

Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 68 Năm: 2017
[17] Bài báo: Một số vấn đề triết học chính trị trong “Tinh thần pháp luật” của Montesquieu
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: HTKH Trường Đại học Khoa học Huễ Số: Trang: 101-106 Năm: 2017
[18] Bài báo: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG NÃO TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10
The application of brainstorming to teaching grade 10 Civic education

Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: KY hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc năm 2016 Số: 1 Trang: 246-254 Năm: 2016
[19] Bài báo: VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUÂN LÝ HỌC VỀ PHÁT TRIỂN
Fundamental issues in ethics of development

Tác giả: Đinh Thị Phượng, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 92 Năm: 2016
[20] Bài báo: Hệ tư tưởng: nguồn gốc, nội hàm
Ideology: The origin and connotation

Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: TC Thông tin khoa học xã hội Số: 02 Trang: 26-33 Năm: 2016
[21] Tham luận: QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC TRONG LÝ LUẬN NHẬN THỨC CỦA I. KANT THỜI KỲ PHÊ PHÁN – NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ HẠN CHẾ.
COGNITIVE PROCESS IN THEORY OF KNOWLEDGE OF IMMANUEL KANT IN CRITICAL PERIOD – THE CONTRIBUTIONS AND LIMITATIONS.

Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: Trang: Năm: 2011
[22] Tham luận: Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: Trường Đại học Kinh tế. Số: Trang: Năm: 2011
[23] Tham luận: VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ.
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: Trang: Năm: 2011
[24] Bài báo: QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC TRONG TRIẾT HỌC THỜI KỲ PHÊ PHÁN CỦA I. KANT.
COGNITIVE PROCESS IN CRITICAL PERIOD PHILOSOPHY OF IMMANUEL KANT.

Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2011
[25] Tham luận: Phương pháp động não trong dạy học lớp đông sinh viên.
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Số: Trang: Năm: 2011
[26] Bài báo: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội
Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: Quảng Nam. Số: Trang: Năm: 2011
Quốc tế
[1] Bài báo: DIỆN MẠO MỚI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ ĐỐI MỚI ĐẾN NAY
越南社会主义从革新至今的新面貌

Tác giả: Đinh Thị Phượng Tạp chí: Journal of liaoning university Số: 10 Trang: 7-10 Năm: 2015

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Hoàn thành xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2011-2012 - Cấp trường ; Năm: 2012, Quyết định số: 39/QĐ-KT, Ngày 08-10-2012.
[2] Chiến sỹ thi đua - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017 - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2017, Quyết định số: 2726, Ngày 22-08-2017.
[3] Chiến sỹ thi đua - Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018 - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2018, Quyết định số: 3044/QĐ-ĐHĐN, Ngày 07-09-2018.
[4] Giấy khen - Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2018, Quyết định số: 73/QĐ-CĐĐHĐN, Ngày 04-07-2018.
[5] Giấy khen - Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm học 2017-2018 - Cấp trường ; Năm: 2018, Quyết định số: 48/QĐ-CĐ ĐHSP, Ngày 08-11-2018.