Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Đình Lầu
Ngày sinh: 1978
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Điện Thắng Nam, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán: Điện Thắng Nam, Điện Bàn, Quảng Nam
Dân tộc: kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán- Tin, Tại: Khoa Toán, trường ĐHKH, ĐH Huế - Việt Nam, Năm: 2000
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Giảng Viên tại Khoa Tin học, ĐHSP, ĐHĐN
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học; Toán- Tin; cntt; IT
Chuyên ngành giảng dạy: Toán ứng dụng
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư Phạm, ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: launhi@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-dinh-lau

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1996 đến Năm 2000: Trình độ - Đại học; Ngành - Toán; Chuyên ngành - Toán- Tin Tại Khoa Toán, trường ĐHKH, ĐH Huế, Việt Nam
Từ Năm 2005 đến Năm 2008: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Khoa học Máy tính; Chuyên ngành - Khoa học Máy tính Tại Đại học Bách Khoa- ĐHĐN, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2015: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Khoa học Máy tính .; Chuyên ngành - Khoa học Máy tính Tại Đại học Bách Khoa- ĐHĐN, Việt Nam

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Sử dụng thư viện đa xử lý và ứng dụng cho các bài toán tổ hợp
Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lầu , Mã số: T2018-TN-09

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Thuật toán song song liệt kê Hoán vị
Thuật toán song song liệt kê Hoán vị

Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: Hội thảo quốc gia về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin @ 2017 Số: Trang: Năm: 2017
[2] Bài báo: Thuật toán song song phân luồng tuyến tính tối ưu trên mạng giao thông mở rộng
Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: Chuyên san Các công trình nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin, Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông Số: Kỳ 3, Tập V-1, số 11 (31), Trang: 15-28. Năm: 2014
[3] Bài báo: Thuật toán đường đi tăng luồng tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng
Augmenting-Path MaxFlow Algorithm on extended mixed networks

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu, trân ngoc Viêt Tạp chí: Tạp Chí Khoa học và Công nghệĐại Học ĐN Số: Trang: 89 Năm: 2014
[4] Bài báo: Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng giao thông mở rộng
ALGORITHM FINDING MAXIMUM FLOWS ON EXTENDED TRAFFIC NETWORKS

Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 71 Trang: 1-5 Năm: 2014
[5] Bài báo: Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại trên mạng giao thông
Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 7(80) Trang: 94-97 Năm: 2014
[6] Bài báo: Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng
Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(74) Trang: 1-4 Năm: 2014
[7] Bài báo: Thuật toán đường đi tăng luồng tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng
Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(82) Trang: 32-37 Năm: 2014
[8] Bài báo: Thuật toán đẩy luồng trước tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng
Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11(84) Trang: 87-91 Năm: 2014
[9] Bài báo: Thuật toán song song tìm luồng cực đai đồng thời chi phí giới hạn
Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: KY hội thảo quốc gia @16, Những vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông Số: Trang: 314-321 Năm: 2013
[10] Bài báo: Thuật toán tuần tự và song song đẩy luồng trước tìm luồng cực đại
Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: Chuyên san số đặc biệt các công trình về Điện tử, truyền thông và Công nghệ thông tin của Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam & Học Viện Bưu Chính Viễn Thông Số: Trang: 109-125 Năm: 2013
[11] Bài báo: Thuật toán tuần tự và song song tìm luồng cực đại bằng phương pháp hỗn hợp đẩy kéo luồng
Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: KY hội nghị Quốc gia lần thứ VI về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR) Số: Trang: 538-549 Năm: 2013
[12] Bài báo: Song song hóa thuật toán tìm đường đi ngắn nhất của tất cả các đỉnh trên hệ thống cụm máy tính
Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: KY hội thảo quốc gia lần thứ XV, một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông Số: Trang: 404-409 Năm: 2012
[13] Bài báo: Thuật toán song song tìm đường đi ngắn nhất của nhiều cặp đỉnh nguồn đích trên đồ thị
Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9 Trang: 30-34 Năm: 2012
[14] Bài báo: Song song hóa thuật toán dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh đến tất cả các đỉnh
Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: Chuyên san Khoa học tự nhiên, TC Khoa học, Đại học Huế Số: Trang: 81-82 Năm: 2012
[15] Bài báo: Xây dựng hệ thống quản lý mẫu văn bản
Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(36) Trang: Năm: 2010
Quốc tế
[1] Bài báo: Improved computing performance for listing combinatorial algorithms using multi-processing mpi and thread library
Improved computing performance for listing combinatorial algorithms using multi-processing mpi and thread library

Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: International Journal of Computer Science and Information Technology Số: V 10 N 5 Trang: 33-48 Năm: 2018
[2] Bài báo: On the implementation of Goldberg’s maximum Flow Algorithm in extended mixed network
Nguyễn Đình Lầu, Trần Quốc Chiến, Phan Phú Cường, Lê Hồng Dũng, On the implementation of Goldberg’s maximum Flow Algorithm in extended mixed network

Tác giả: Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: International Journal of computer Science & Information Technology Số: Vol 9, No 6 Trang: 93-102 Năm: 2017
[3] Bài báo: Thuật toán tìm luồng cực đại đa phương tiện tuyến tính đồng thời chi phí giới hạn trên mạng giao thông mở rộng với hệ số đơn điều tiết đường hai chiều
Algorithm to Find Maximum Concurent Multicommodity Linear Flow with Limited Cost on Extended Traffic Network with Single Regulating Coeffitient on Two-Side Lines

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: The International Journal of Computer Networks & Communications Số: V 9 N2 Trang: 57-67 Năm: 2017
[4] Bài báo: Song song hóa thuật toán Ford Fulkerson tìm luồng cực đại trên mạng đồ thị
Parallelizing Ford Fulkerson algorithm to find maximum flow in a Graph Network

Tác giả: Nguyễn Đình Lầu, Trần Quốc Chiến Tạp chí: proceedings CSE, EUC and DCABES 2016, PARIS 24-26/08/2016 Số: 2016 Trang: 748-752 Năm: 2016
[5] Bài báo: Solving the Traveling Salesman Problem on Multicomputer Cluster
IEEE, CPS Path: https://www.computer.org/csdl/proceedings/cine/2016/0451/00/0451a090-abs.html

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: 2016 2nd International Conference on Computational Intelligence and Networks (CINE) (2016) Số: Trang: 90-94 Năm: 2016
[6] Bài báo: Traveling Salesman Problem in Distributed Envirenment
SC&IT

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: Computer Sciencs & Information Technology (CSIT), Fourth International Conference on Advanced Information Technologies and Applications (ICAITA 2015) Số: Trang: 19-28 Năm: 2015
[7] Bài báo: Sequential and Parallel Algorithm to Find Maximum Flow on Extended Mixed Networks by Revised Postflow-Pull Methods
IT & SC

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: Computer Sciencs & Information Technology (CSIT), Fourth International Conference on Advanced Information Technologies and Applications (ICAITA 2015) Số: Trang: 29-41 Năm: 2015
[8] Bài báo: Improved Computing Performance for Algorithm Finding the Shortest Path in Extended Graph
USA

Tác giả: Nguyễn Đình Lầu, Trần Quốc Chiến Tạp chí: proceedings of the 2014 international conference on foundations of computer science (FCS’14) Số: Trang: 14-20 Năm: 2014
[9] Bài báo: Sequential and Parallel Algorithm by Postflow-Pull Methods to Find Maximum Flow
published by CPS IEEE

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu, Cộng sự Tạp chí: Proceeding 13th International Conference on Computational Science and Applications Số: Trang: 178-181 Năm: 2013

Sách - giáo trình
[1] Đề tài cấp thành phố, Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng - Năm xuất bản: 2014; Nhà xuất bản: ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam