Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trương Trung Phương
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán: Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam hiện đại, Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2010
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Giáo dục, Lịch sử, Văn hóa
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử văn minh thế giới; Phương pháp dạy học Lịch sử; Lịch sử thế giới đại cương
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Tổ 23 Chơn Tâm, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ttphuong@ued.udn.vn; trungphuongqp@gmail.com; trungphuongks.udn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~truong-trung-phuong

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2010: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Sư phạm Lịch sử; Chuyên ngành - Lịch sử Việt Nam hiện đại Tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2012 đến Năm 2014: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử Tại Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 19-10-2010 đến nay: Giảng viên - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 15-07-2011 đến nay: Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 07-02-2015 đến nay: Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 07-01-2017 đến nay: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2019 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 01-10-2017 đến nay: Phó Trưởng khoa - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 20-10-2017 đến nay: Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): CĂN CỨ K20 TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954 - 1975)
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Trung Phương , Mã số: T2017
[2] Cấp cơ sở (Trường): SỬ DỤNG PHẦN MỀM PREZI ĐỂ BIÊN SOẠN BÀI GIẢNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1930-1975) PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Chủ nhiệm: Trương Trung Phương , Mã số: T2015-03-20
[3] Cấp cơ sở (Trường): PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng , Thành viên: Trương Trung Phương , Mã số: T2014-03-36
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Sử dụng hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam (chương trình chuẩn) ở các trường THPT thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Dương Thị Tuyết , Thành viên: Trương Trung Phương ,Nguyễn Văn Sang , Mã số: Đ2012 - 03 - 33

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
A SYSTEM OF TEACHING METHODS FOR STUDENTS’ COMPETENCIES DEVELOPMENT IN TEACHING HISTORY IN HIGH SCHOOL

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: 4C,2020 Trang: 296-306 Năm: 2020
[2] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Integrated method for teaching History in high school

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: 2A, 2019 Trang: 230 - 239 Năm: 2019
[3] Bài báo: SỰ CẦN THIẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY
THE NECESSITY OF APPLYING INTEGRATED METHOD OF TEACHING HISTORY IN CURRENT HIGH SCHOOLS

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 447 (Kì 1- 2/2019) Trang: 29-32 Năm: 2019
[4] Bài báo: CÁC MỨC ĐỘ TÍCH HỢP KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY
LEVELS OF THE KNOWLEDGE INTEGRATION OF TEACHING HISTORY IN HIGH SCHOOL TODAY

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: KY HTKH Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2018 Số: ISBN 978-604-54-4525-9 Trang: 557-560 Năm: 2018
[5] Tham luận: BÀN VỀ DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
REGARDING THE TEACHING HISTORY THEMATICALLY IN NEW EDUCATIONAL HIGH SCHOOL PROGRAM

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: HTKH "Giảng dạy lịch sử, văn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay" Số: Trang: 90-97 Năm: 2018
[6] Bài báo: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CĂN CỨ K20 TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Khoa học và phát triển Số: 197/2017 Trang: 70-73 Năm: 2017
[7] Bài báo: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Some methods creating learning interest for students in teaching history in high school

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: ISBN1859 - 4603 Trang: 131-134 Năm: 2017
[8] Bài báo: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PREZI TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
Applying Prezi in teaching history at high shool according to the trend of promoting studen't positivity

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: ISSN1859 - 4603 Trang: 88-92 Năm: 2016
[9] Bài báo: ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ THEO HƯỚNG HÌNH THÀNH NĂNG LỰC HỌC SINH
Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Nghiên cứu khoa học giáo dục. Thực trạng và giải pháp đổi mới Số: Trang: 317-323 Năm: 2016
[10] Bài báo: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PREZI TRONG BIÊN SOẠN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY
APPLYING PREZI SOFWARE IN ORDER TO PREPARE FOR ELECTRONIC LESSONS SUPPORTING TEACHING HISTORY IN HIGH SHOOL TO DAY

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Số: ISSN 2354 0753 Trang: 42-43 Năm: 2016
[11] Bài báo: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TÍCH HỢP TRONG GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
APPLICATION INTEGRATED THEORY IN TEACHING HISTORY AT HIGH SCHOOL ACCORDING TO THE ORIENTATION OF LEARNER’S COMPETENCY DEVELOPMENT

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Hội thảo bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm năm 2015 Số: ISBN: 978-604-80-1310-3 Trang: 664-670 Năm: 2015
[12] Bài báo: TÍCH HỢP SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG. MỘT BIỆN PHÁP DẠY HỌC CÓ HIỆU QUẢ
INTEGRATED MATERIALS USED IN TEACHING GEOGRAPHY HISTORY IN SCHOOL. A MEASURE OF EFFECTIVE TEACHING

Tác giả: Trương Trung Phương, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY Hội nghị khoa học sau đại học - Đại học Huế lần thứ II Số: ISBN:978-604-912-304-7 Trang: 443-449 Năm: 2014
[13] Bài báo: GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƯỚC CHO THẾ HỆ TRẺ THÔNG QUA TÁC PHẨM "LỊCH SỬ NƯỚC TA" CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Tác giả: Trương Trung Phương, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY Hội nghị Sinh viên NCKH các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII-năm 2014 Số: ISBN:978-604-80-0796-6 Trang: 757-763 Năm: 2014
[14] Bài báo: SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
MATERIALS USED IN TEACHING GEOGRAPHY HISTORY SENIOR SECONDARY SCHOOL

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 11 Trang: 89-94 Năm: 2014
[15] Bài báo: GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN THÔNG QUA MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ, ĐỘI NHÓM
Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: KY Hội thảo Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên các Đại học Quốc gia và Đại học vùng về nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện Số: Trang: 100-106 Năm: 2014
[16] Bài báo: DANH TƯỚNG HOÀNG TÁ VIÊM - "KIẾN TRÚC SƯ" TRONG CÔNG CUỘC TIỂU PHỈ VÀ KHÁNG PHÁP NỬA SAU THẾ KỶ XIX
Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: KY HTKH Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc lần thứ IV Số: ISBN 978604541710-2 Trang: 285-294 Năm: 2014
[17] Bài báo: NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐÀO DUY TỪ TRÊN LĨNH VỰC QUÂN SỰ DƯỚI THỜI CHÚA NGUYỄN
THE CONTRIBUTIONS OF DAO DUY TU ON THE MILITARY FIELD IN THE TIMES OF NGUYEN LORDS.

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc gia về danh nhân Quảng Bình Số: Trang: 243-252 Năm: 2012
[18] Bài báo: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MỘT VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO THỜI KỲ HỘI NHẬP
EDUCATION OF ETHICS AND PERSONALITY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS - AN IMPORTANT ISSUE IN PROCESSING ADVANCED EDUCATIONAL AND HIGH QUALITY CONSTRUCTION IN INTEGRATION

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: KY HTKH Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc Số: Trang: 635-642 Năm: 2011
[19] Bài báo: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ NGƯỜI THẦY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
APPLYING VIEWS OF THE PRESIDENT HO CHI MINH ABOUT THE ROLE OF TEACHERS IN IMPROVING THE QUALITY OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN OUR COUNTRY TODAY

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: KY Hội thảo Quốc gia về Khoa học Giáo dục Việt Nam Số: Trang: 206-2013 Năm: 2011
[20] Bài báo: MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM VỚI CUỘC ĐẤU TRANH ĐÒI ĐẾ QUỐC MĨ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, RÚT QUÂN KHỎI MIỀN NAM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1965 – 1973
Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO "MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM - TẦM VÓC VÀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ" Số: Trang: Năm: 2010
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Lịch sử Trường Đại học Sư phạm (1975-2015) - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông - Năm xuất bản: 2019; Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Bằng khen - Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 2012 - Toàn quốc ; Năm: 2013, Quyết định số: 979 QĐ/TW ĐTN.
[2] Bằng khen - Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 2009 - Thành phố ; Năm: 2009.
[3] Bằng khen - Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2014-2016 - Toàn quốc ; Năm: 2016, Quyết định số: 251 QĐ/TWHSV, Ngày 02-12-2016.
[4] Bằng khen - Đạt thành tích xuất sắc trong 15 năm Chương trình Tiếp sức mùa thi - Toàn quốc ; Năm: 2016, Quyết định số: 213 QĐ/TWHSV, Ngày 12-08-2016.
[5] Bằng khen - Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN năm học 2016-2017 - Toàn quốc ; Năm: 2017.