Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Vũ Thị Trà
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán Tin ứng dụng, Tại: ĐHKHTN - ĐHQGHN - Việt Nam, Năm: 1999
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2006)
Lĩnh vực nghiên cứu: Xác suất; Hệ thống Thông tin; Kỹ nghệ phần mềm; Modeling, Simulation & Optimization
Chuyên ngành giảng dạy: Kiểm thử Phần mềm; Hệ thống Thông tin Quản lý
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Điện thoại cơ quan: 05113733293 - Điện thoại nhà: 0915726749
E-mail: vttra@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~vuthitra

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1995 đến Năm 1999: Trình độ - Đại học; Ngành - Toán Tin ứng dụng; Chuyên ngành - Toán Tin ứng dụng Tại ĐHKHTN - ĐHQGHN , Việt Nam
Từ Năm 2002 đến Năm 2006: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Khoa học Máy tính & Kỹ thuật; Chuyên ngành - Tin Sinh học Tại ĐH Tây Tiệp, Czech Republic

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-1999 đến 30-09-2000: Lập trình viên - Công ty Adcom
Từ 02-11-2000 đến 14-03-2006: Sinh viên UNESCO + Nghiên cứu sinh - Viện Hàn lâm Khoa học Séc
Từ 15-05-2006 đến 31-01-2010: Kỹ sư Tin học - Công ty Phần mềm FPT
Từ 01-09-2011 đến 31-07-2013: Giảng viên - BM Tin - ĐH Thăng Long
Từ 11-08-2014 đến 02-12-2014: Trưởng Bộ môn Hệ thống Thông tin và Cơ sở Tin học - Khoa CNTT - ĐH Duy Tân
Từ 01-03-2015 đến nay: Giảng viên - Khoa Tin học - ĐHSP - ĐHĐN

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÁCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM DẠY HỌC MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DESIGN AND CREATE DIGITAL HYBRID TEXT BOOK EXAMINE ITS UTILIZATION IN TEACHING DATABASE MANAGEMENT SYSTEM SUBJECT AT HIGH SCHOOL

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Hồ Ngọc Tú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Vũ Thị Trà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 73 Năm: 2019
[2] Bài báo: SHAREPOINT VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ GIẢNG DẠY
SHAREPOINT AND THE CHALLENGES IN TEACHING MANAGEMENT

Tác giả: Vũ Thị Trà Tạp chí: HTKH Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực Số: 4 Trang: 170-172 Năm: 2015
[3] Tham luận: Ứng dụng và giảng dạy Xác suất Thông kê với ngôn ngữ R
Tác giả: Vũ Thị Trà Tạp chí: KY HTKH toàn quốc lần thứ V 'Xác suất – Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy' Số: 5 Trang: 52 Năm: 2015
Quốc tế
[1] Bài báo: Suy luận về các mạng phiến mã hoạt động bằng cách kết hợp giữa mô phỏng động học biểu hiện gen và đa nguồn dữ liệu
Inference of active transcriptional networks by integration of gene expression kinetics modeling and multi-source data

Tác giả: Vũ Thị Trà, Vohradsky Jiri Tạp chí: Số: 93(5) Trang: 426-33 Năm: 2009
[2] Bài báo: Mô hình phương trình vi phân phi tuyến cho định lượng điều hòa phiến mã trong CSDL của nấm men Saccharomyces cerevisiae
Nonlinear differential equation model for quantification of transcriptional regulation applied to microarray data of Saccharomyces cerevisiae

Tác giả: Vũ Thị Trà, Vohradsky Jiri Tạp chí: Nucleic Acids Research Số: 35(1) Trang: 279-87 Năm: 2007
[3] Tham luận: Mô hình toán phân nhóm dữ liệu đồng biểu hiện để xác định các nhóm gen đồng tác hợp kiểm soát
Model-based clustering of microarray expression profiles for identification of coordinately controlled gene clusters

Tác giả: Vũ Thị Trà, Panek Josef, Branny Pavel, Vohradsky Jiri Tạp chí: Số: Poster E-54 Trang: Năm: 2005
[4] Tham luận: Giải pháp tái xây dựng mạng di truyền cỡ nhỏ
A method for reconstruction of small-scale genetic networks

Tác giả: Vũ Thị Trà, Vohradsky Jiri Tạp chí: Số: Poster L-79 Trang: Năm: 2004
[5] Tham luận: Mô phỏng và tái xây dựng mạng di truyền cỡ nhỏ
Simulation and reconstruction of small scale genetic network

Tác giả: Vũ Thị Trà, Vohradsky Jiri Tạp chí: Aegean Conferences: The international conference on on Pathways, Networks, and Systems: Theory and Experiments Số: 11(39) Trang: 61 Năm: 2003
[6] Bài báo: Genexp - Môi trường mô phỏng mạng di truyền
Genexp - a genetic network simulation environment

Tác giả: Vũ Thị Trà, Vohradsky Jiri Tạp chí: Số: 18(10) Trang: 1400-1 Năm: 2002