Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Hoàng Thị Diệu Huyền
Ngày sinh: 1959
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Nha Trang, Tp Nha Trang, Khánh Hoà
Quê quán: Thừa Thiên -Huế
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng khoa
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1986)
Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý kinh tế - xã hội; Phương pháp dạy – học Địa lý
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 11 Ông ích Khiêm, ĐN
Điện thoại cơ quan: 3733290 - Điện thoại nhà: 05113863206
E-mail: htdhuyen@dce.udn.vn; htdhuyen@gmail.com
Đường dẫn: https://scv.ued.udn.vn/~hoang-thi-dieu-huyen

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-1981 đến 01-01-1994: Giảng viên - Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng 
Từ 01-01-1994 đến nay: - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên địa lí các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng- Quảng Nam và đề xuất chương trình bồi dưỡng gióa viên
Chủ nhiệm: , Thành viên: Hoàng Thị Diệu Huyền , Mã số: T2014-03-35
[2] Cấp cơ sở (Trường): Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên địa lí các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng- Quảng Nam và đề xuất chương trình bồi dưỡng giáo viên
Chủ nhiệm: , Thành viên: Hoàng Thị Diệu Huyền , Mã số: T2014-03-35
[3] Cấp cơ sở (Trường): Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên địa lí các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng- Quảng Nam và đề xuất chương trình bồi dưỡng giáo viên
Chủ nhiệm: , Thành viên: Hoàng Thị Diệu Huyền , Mã số: T2014-03-35
[4] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm cho các học phần về lý luận dạy học địa lý, địa lý kinh tế xã hội thế giới, giáo dục dân số và môi trường, quan hệ quốc tế
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Thành viên: Hoàng Thị Diệu Huyền , Mã số: T2011-ĐN03-26
[5] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống câu hỏi cho các học phần về lí luận dạy học địa lí, Giáo dục dân số và môi trường, Địa lý kinh tế - xã hội thế giới, Quan hệ kinh tế quốc tế
Chủ nhiệm: Hoàng Thị Diệu Huyền , Mã số: T2011-DDN03-26
[6] Cấp cơ sở (Trường): Vận dụng một số phương pháp tích cực trong dạy học môn địa lý kinh tế - xã hội thế giới theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học đại học
Chủ nhiệm: Hoàng Thị Diệu Huyền , Mã số: T2009-03-62
[7] Cấp cơ sở (Trường): Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên địa lí các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng- Quảng Nam và đề xuất chương trình bồi dưỡng gióa viên
Chủ nhiệm: , Thành viên: Hoàng Thị Diệu Huyền , Mã số: T2014-03-35

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Vấn đề "Xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch" tại thành phố Đà Nẵng
"In-place export through tourism" in Danang city

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 11(02)2014 Trang: 48-52 Năm: 2014
[2] Bài báo: Phát triển du lịch bán đảo Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững
Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền Tạp chí: Số: Trang: 44-50 Năm: 2014
[3] Bài báo: Sử dụng ảnh viễn thám và gis thành lập một số bản đồ chuyên đề phục vụ dạy học và nghiên cứu địa lý
Using gis and remote sensing images establish a number of thematic maps study and research geographic

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Hoàng Thị Diệu Huyền, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: KY HTKH Ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo Số: Trang: Năm: 2014
[4] Bài báo: Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp của sinh viên cử nhân khoa học Địa lý tại trường ĐHSP-ĐHĐN
Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: KY HTKH Nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực các ngành KHXH và NV Số: 1 Trang: 422-428 Năm: 2013
[5] Bài báo: Ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền Tạp chí: Khoa học và Sáng tạo - TC khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam Số: 126+127 Trang: 21-24 Năm: 2013
[6] Bài báo: Phân tích mối tương quan giữa bề mặt đệm và nhiệt độ thành phố Đà Nẵng
Analysis the relationship between is surface and temperature Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Hoàng Thị Diệu Huyền Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 7(68)/2013 Trang: 31-36 Năm: 2013
[7] Tham luận: Tài nguyên nước: vai trò và vấn đề sử dụng
Water resources: the role and use issues

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền Tạp chí: Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 4 Số: Trang: 16 - 21 Năm: 2013
[8] Bài báo: Ứng dụng một số mô hình Năng suất xanh trong nông nghiệp xã Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng
Application modeling some green productivity in agricultural of Hoa Phu Commune, Hoa Vang, Da Nang

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: Khoa học và Sáng tạo - TC khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam Số: Trang: 14-16 Năm: 2012
[9] Tham luận: Báo cáo tổng kết 5 năm đào tạo, dạy và học theo học chế tín chỉ của khoa Địa lý
Report on 5 years of training, teaching and learning in science education credit of Geography

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục Việt Nam & 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: 49 – 52 Năm: 2011
[10] Tham luận: Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá
Innovative methods of testing and evaluation

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền Tạp chí: Hội thảo khoa học Khoa lần 3 Số: Trang: 15 - 20 Năm: 2011
[11] Bài báo: Phát triển kinh tế biển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững
Economic Development Danang Sea towards sustainability

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền Tạp chí: Tạp chí khoa học & giáo dục, ĐHSP-ĐHĐN Số: Trang: 81 – 88 Năm: 2011
[12] Tham luận: Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta
Climate change and our actions

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền Tạp chí: Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 2 Số: Trang: 14 - 19 Năm: 2011
[13] Tham luận: Hành động nhỏ - Thay đổi lớn vì một hành tinh xanh
Action 'out - Changing greater because some green planet

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo, Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 12--17 Năm: 2010
Quốc tế